Частен съдебен изпълнител
Ана Рашева Рашева

рег. № 930

Какво е ЧСИ?


Частният съдебен изпълнител (ЧСИ) е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. ЧСИ е високо квалифициран професионалист с юридическа правоспособност и минимум три години юридически стаж. ЧСИ е издържал конкурс, организиран и проведен от Министъра на правосъдието, встъпил е в длъжност и е положил клетва пред Съвета на Камарата на ЧСИ. Реформата на съдебното изпълнение стартира през втората половина на 2005 г. като част от усилията на Република България да подобри и модернизира системата на принудително изпълнение.

Какво прави ЧСИ?

  1. събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата - и публични вземания;
  2. извършва въводи във владения (за недвижими имоти), предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
  3. налага обезпечителни мерки - запор (за движими вещи) и възбрана (за недвижими имоти);
  4. по възлагане от пристъпилия към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във вр. с чл. 414 от Гражданския процесуален кодекс и извършва продажба на заложеното имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс;
  5. извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства в рамките на производството по несъстоятелност.